Huishoudelijk Reglement KBO-afdeling Velden

1. Naam.

De Katholieke Bond voor Ouderen Velden is een afdeling binnen de organisatieKBO Limburg. Deze organisatie is aangesloten bij de landelijke bond Unie KBO-PCOB.

2. Doel van dit Reglement.

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Deze zijn vastgesteld op 16 februari 2006. In dit huishoudelijk reglement zijn de afspraken vastgelegd die het bestuur en de leden hebben gemaakt over de interne regelingen van de vereniging.

3. Lidmaatschap.

Personen die lid willen worden kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden. Inschrijving gebeurt  schriftelijk met behulp van het daarvoor beschikbare aanmeldingsformulier. Bij aanmelding ontvangt het aspirant-lid een actueel jaarprogramma en een activiteitenoverzicht. Toelating en afwijzing van een lid is statutair geregeld. Het bestuur int de jaarlijkse contributie van de leden via bankincasso, daartoe door de leden gemachtigd door ondertekende machtigingen.

4. Het bestuur.

Het bestuur kan zich met betrekking tot de bestuurstaken laten bijstaan door bestuursondersteuners. Het bestuur kan aspirant bestuursleden uitnodigen om in het bestuur te participeren. Bestuursondersteuners en aspirant bestuursleden hebben geen stemrecht in de bestuursvergadering. Voor zover nodig benoemt het bestuur adviseurs, commissies of werkgroepen, die het bestuur kunnen helpen bij het vervullen van zijn taken.

5. Bestuurstaken.

Het bestuur draagt zorg voor een jaarprogramma en voor de organisatie van de daarin genoemde activiteiten. Het bestuur werkt mee aan het goed functioneren van de KBO’ s in de gemeente Venlo en de Regio Peel & Maas.

6. Bestuur - en ledenvergaderingen.

De leden- jaarvergadering vindt bij voorkeur plaats in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar. Het bestuur bereidt deze vergadering voor en stelt de agenda vast. Het bestuur draagt zorg voor tijdige schriftelijke uitnodiging van de leden, en laat die vergezeld gaan van de door het bestuur vastgestelde vergaderstukken. Leden zijn gerechtigd om bestuurskandidaten voor te dragen. Dat dient schriftelijk te gebeuren, zeven dagen voorafgaande aan de ledenvergadering. De leden kiezen de bestuursleden uit de door het bestuur en leden voorgedragen bestuursleden conform de in de statuten vastgelegde procedure.

7. Jaarprogramma en activiteiten.

Het bestuur stelt jaarlijks een programma van activiteiten op. Alle leden ontvangen dit programma voorafgaande aan de nieuwe verenigingsjaar/ledenvergadering. In het jaarprogramma wordt verder ingegaan op de vijf hoofdgroepen van de verenigingsactiviteiten:

  • De bestuursactiviteiten;
  • De recreatieve en ontspanningsactiviteiten;
  • Informatieve en voorlichtingsactiviteiten;
  • Dienstverleningsactiviteiten;
  • Belangenbehartiging.

De recreatieve en ontspanningsactiviteiten dienen in principe kostendekkend te worden gerealiseerd. Deze worden dus bekostigd uit de bijdrage van de leden. In de nieuwsbrief van de vereniging worden regelmatig activiteiten in "dekijker" gezet.

8. Gelden en goederen.

Bij ontbinding van activiteiten, door welke oorzaak dan ook, vervallen alle gelden en goederen aan de KBO Velden  ten behoeve van een eventueel nieuw te vormen activiteit, welke hetzelfde doel nastreeft. Indien dit doel niet haalbaar is, zal het bestuur van de KBO Velden aan de Algemene Leden Vergadering een voorstel doen tot herbesteding van de genoemde gelden en goederen; 

9. Nieuwsbrief en website

Aanvragen voor publicatie van een mededeling en/ of artikel op de Website/in de nieuwsbrief van de KBO Velden, dienen in eerste instantie ingediend te worden bij de redactie van de nieuwsbrief/website. In twijfelgevallen neemt de redactie contact op met het dagelijks bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk.

10. Vrijwilligers (M/V).

Het bestuur maakt zoveel mogelijk gebruik van vrijwilligers bij het realiseren van verenigingsactiviteiten. In overleg met deze vrijwilligers wordt een duidelijke taakomschrijving over de te realiseren activiteiten op schrift gesteld. Zo  nodig beschikken de vrijwilligers over een (deel)budget. De taakomschrijvingen en afspraken met vrijwilligers zijn  geen arbeidsovereenkomsten. De verenigingsactiviteiten worden op elkaar afgestemd binnen het bestuur.

11. Verantwoordelijkheid.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle binnen en in naam van de vereniging georganiseerde activiteiten.  Voor leden van het bestuur en vrijwilligers zijn sluitende verzekeringen afgesloten door de gemeente Venlo. Het bestuur maakt met vrijwilligers duidelijke afspraken over de uitvoering van de activiteiten. Indien nodig worden deze vastgelegd in een "vrijwilligers overeenkomst"

12. Onkostenvergoeding.

De leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding. Deze vergoeding bestaat uit het  terugbetalen van aantoonbaar gemaakte kosten( reis- en verblijfskosten e.d.). Deze kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester via een door hem beschikbaar te stellen formulier.

13. Onvoorzien.

In voorkomende gevallen waarin de statuten en/of dit huishoudelijk reglementniet voorzien, beslist het bestuur. Zo nodig bemiddelt het bondsbestuur.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van6 maart 2018

De voorzitter.   De secretaris